1. Fragmento
1. Fragmento

mixed on canvas 120x120cm

2. Paisaje
2. Paisaje

mixed on canvas 120x120cm

3. Herramientas
3. Herramientas

mixed on canvas 70x140cm

4. Composicion I
4. Composicion I

mixed on canvas 140x150cm

5. Composicion II
5. Composicion II

mixed on canvas 140x150cm

6. Composicion III
6. Composicion III

mixed on canvas 140x150cm

7. Melodia rosa
7. Melodia rosa

mixed on canvas 140x180cm

8 . Sinfonia de nubes
8 . Sinfonia de nubes

mixed on canvas 140x180cm

9. Pentagrama
9. Pentagrama

mixed on canvas 140x180cm

10. Cualidades
10. Cualidades

mixed on canvas 120x120cm

11. Cualidades II
11. Cualidades II

mixed on canvas 120x120cm

12. Cualidades III
12. Cualidades III

mixed on canvas 120x120cm

13. Cualidades IV
13. Cualidades IV

mixed on canvas 200x200cm

14. Cualidades V
14. Cualidades V

mixed on canvas 200x200cm

15. Cualidades VI
15. Cualidades VI

mixed on canvas 120x120cm

16. Cualidades VII
16. Cualidades VII

mixed on canvas 120x120cm