1. Fragmento
1. Fragmento

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
2. Paisaje
2. Paisaje

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
3. Herramientas
3. Herramientas

mixed on canvas 70x140cm

press to zoom
4. Composicion I
4. Composicion I

mixed on canvas 140x150cm

press to zoom
5. Composicion II
5. Composicion II

mixed on canvas 140x150cm

press to zoom
6. Composicion III
6. Composicion III

mixed on canvas 140x150cm

press to zoom
7. Melodia rosa
7. Melodia rosa

mixed on canvas 140x180cm

press to zoom
8 . Sinfonia de nubes
8 . Sinfonia de nubes

mixed on canvas 140x180cm

press to zoom
9. Pentagrama
9. Pentagrama

mixed on canvas 140x180cm

press to zoom
10. Cualidades
10. Cualidades

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
11. Cualidades II
11. Cualidades II

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
12. Cualidades III
12. Cualidades III

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
13. Cualidades IV
13. Cualidades IV

mixed on canvas 200x200cm

press to zoom
14. Cualidades V
14. Cualidades V

mixed on canvas 200x200cm

press to zoom
15. Cualidades VI
15. Cualidades VI

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom
16. Cualidades VII
16. Cualidades VII

mixed on canvas 120x120cm

press to zoom